תנאי שימוש

תנאי שימוש

 1. מבוא

תנאי השימוש שלהלן מסדירים את השימוש באתר שלנו. כאשר אתה עושה שימוש באתר שלנו, אתה מקבל על עצמך את התנאים במלואם. אם אינך מסכים עם תנאי השימוש, בכללותם או בחלקם, עליך לא להשתמש באתר.התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה גם על נשים.

 1. רישיון לשימוש באתר

אלא אם צוין אחרת, זכויות הקניין הרוחני באתר והחומרים שבאתר הם הקניין הרוחני שלנו או של מחזיקי רישיון מטעמנו. בהתאם לרישיון מטה, כל זכויות הקניין הרוחני שמורות.

באפשרותך לצפות בדפים שבאתר, להוריד אותם למטרת שמירה במחשב או להדפיס אותם לשימושך האישי בלבד, בכפוף למגבלות המפורטות מטה ובמקומות נוספים בתנאי השימוש.

חל איסור:

 • לפרסם מחדש חומרים מהאתר (כולל פרסום מחדש באתרים אחרים)
 • למכור, להשכיר או לתת רישוי לחומרים מהאתר
 • להציג מידע כלשהו מהאתר באופן פומבי
 • לשכפל, להעתיק, ליצור מחדש או לנצל בכל צורה שהיא את החומרים שבאתר למטרה מסחרית
 • לערוך או לשנות בכל דרך את החומרים שבאתר
 • להפיץ חומרים מהאתר, למעט תוכן שלגביו מצוין באופן ספציפי ומפורש כי הוא מאושר להפצה
 1. שימוש מקובל

אין לעשות באתר שימוש אשר גורם, או עשוי לגרום, נזק לאתר או פגיעה בזמינותו או בנגישותו, או שימוש שהוא בלתי חוקי, בלתי הוגן או בעל כוונות זדון בכל דרך שהיא או קשור במטרה או פעילות בלתי חוקית, בלתי הוגנת או בעלת כוונות זדון בכל דרך שהיא.

אין להשתמש באתר כדי להעתיק, לאחסן, לשדר, לשלוח, להשתמש, לפרסם או להפיץ כל חומר אשר מכיל (או קשור אל) תוכנות ריגול, וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעי מחשב, תוכנות לרישום הקשות, rootkitאו כל תוכנה זדונית אחרת. אין לבצע פעולות שיטתיות או ממוחשבות של איסוף נתונים (ובכלל זה כריית מידע, שליפת מידע וקצירת מידע) באתר שלנו או באופן הקשור לאתר שלנו מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב.

אין לעשות שימוש באתר שלנו למטרות שיווקיות כלשהן מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב.

 1. הגבלת אחריות

איננו מבטיחים את הדיוק או השלמות של המידע המפורסם באתר, ואיננו מתחייבים להבטיח כי האתר יישאר זמין ו/או כי המידע שבו יישאר מעודכן. במסגרת הוראות כל דין, אנו דוחים כל ייצוג, אחריות או תנאים הנוגעים לאתר ולשימוש באתר (ובכלל זה, אחריות המשתמעת מחוק האיכות המספקת, התאמה למטרה ו/או השימוש בזהירות ובמיומנות סבירות).

 1. הגבלות והחרגות אחריות

דבר מהאמור בתנאים אלו (א) לא יגביל או יבטל את האחריות שלך או שלנו במקרה של מוות או פציעה כתוצאה מרשלנות; (ב) לא יגביל או יבטל את האחריות שלך או שלנו במקרה של הונאה וייצוג שווא; (ג) לא יגביל את האחריות שלך או שלנו בכל דרך שאינה בהתאם להוראות כל דין; או (ד) יבטל את האחריות שלך או שלנו בניגוד על פי הוראות כל דין.

מגבלות האחריות וביטולי האחריות המוגדרים בסעיף זה, ובכל חלק אחר של תנאי השימוש: (א) כפופים לפסקה הקודמת להם; ו-(ב) מסדירים את כל החבויות שבמסגרת תנאי השימוש, או שקשורות לנושאים הקשורים בתנאי השימוש, ובכלל זה חבויות חוזיות, חבויות נזיקין (כולל רשלנות) ובהפרת חובה משפטית.

במידה והאתר, וכן השירותים והמידע שבאתר, ניתנים ללא עלות, לא נישא באחריות לכל הפסד או נזק מכל סוג שהוא. לא נישא באחריות כלפיך בקשר להפסד כלשהו אשר נבע מאירוע או מאירועים שהם מחוץ לשליטתנו הסבירה.

לא נישא באחריות כלפיך לאובדן או קלקול של כל מידע, מאגר נתונים או תוכנה.

לא נישא באחריות כלפיך לכל הפסד או נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי.

 1. שיפוי

אתה משפה אותנו ומתחייב בזאת להמשיך ולשפות אותנו על כל הפסד, נזק, עלויות, חבויות והוצאות (ובכלל זה, הוצאות משפטיות וכל סכום שישולם על-ידינו לכל צד שלישי ליישוב תביעה או מחלוקת לפי עצת יועצינו המשפטיים) אשר ייגרמו לנו כתוצאה מהפרה של הוראות תנאי השימוש על-ידיך, או כתוצאה מטענה על הפרת הוראות תנאי השימוש על-ידיך.

 1. הפרת תנאי השימוש

מבלי לגרוע מזכויותינו האחרות במסגרת תנאי השימוש, אם תפר את תנאי השימוש בכל צורה שהיא, תהיה לנו הזכות לנקוט בכל פעולה שנמצא לנכון כדי להתמודד עם ההפרה, ובכלל זה השעיית גישתך לאתר, מניעת גישתך לאתר, חסימה של מחשבים המשתמשים בכתובת ה-IPשלך מלגשת לאתר, יצירת קשר עם ספקית האינטרנט שלך בבקשה לחסום את גישתך לאתר ו/או נקיטת הליכים משפטיים נגדך.

 1. שינויים

ייתכן שנבחר לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. שינוי תנאי השימוש יחול על השימוש באתר החל מתאריך פרסום התנאים החדשים באתר. מומלץ לבדוק דף זה לעיתים קרובות כדי לוודא כי אתה מכיר את הגרסה העדכנית של תנאי השימוש.

 1. העברה

באפשרותנו להעביר את זכויותינו ו/או התחייבויותינו במסגרת תנאי השימוש ו/או להעבירן לקבלן משנה ו/או לטפל בהן בדרך אחרת ללא הודעה מראש וללא קבלת הסכמתך.

אסור לך להעביר את זכויותיך ו/או התחייבויותיך במסגרת תנאי השימוש ו/או להעבירן לקבלן משנה ו/או לטפל בהן בדרך אחרת.

 1. הפרדה

במקרה שבו נמצא ע"י בית משפט או סמכות כשירה אחרת כי הוראה מהוראות תנאי השימוש אינה חוקית ו/או אינה ניתנת לאכיפה, יישארו יתר ההוראות בתוקף. במקרה שבו הוראה בלתי חוקית ו/או שאינה ניתנת לאכיפה תהפוך לחוקית ו/או ניתנת לאכיפה לאחר מחיקה של חלק ממנה, ייקבע כי אותו חלק יימחק, ויתר ההוראה יישאר על כנו.

 1. ביטול זכויות צדדים שלישיים

תנאי השימוש מיועדים לך ולנו, ואינם מיועדים להועיל לכל צד שלישי שהוא או להיאכף ע"י כל צד שלישי שהוא. מימוש הזכויות שלך והזכויות שלנו במסגרת תנאי השימוש אינו דורש הסכמה של צד שלישי שהוא.

 1. ההסכם השלם

תנאי השימוש, יחד עם מדיניות הפרטיות שלנו, מהווים את ההסכם השלם בינך ובינינו בהתייחס לשימוש שלך באתר שלנו, ומבטלים כל הסכם קודם בנוגע לשימוש שלך באתר באשר הוא.

 1. תחום שיפוט

תנאי השימוש הללו נבנו בהתאם לחוק הבריטי ומתפרשים בהתייחס אליו, וכל מחלוקת שתתעורר בנוגע לתנאי השימוש תהיה בתחום סמכותו הבלעדית של בית המשפט בסקוטלנד.

 1. פרטינו

שם החברה: Skalp Ltd.

מספר רישום החברה בסקוטלנד: SC453098

כתובת רישום החברה: 15 Queen Street, Edinburgh, EH2 1JE

error: Content is protected!!!